Persondatapolitik

PlanBørnefondens persondatapolitik

PlanBørnefonden overholder den til enhver tid gældende persondatalovgivning, herunder Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (”GDPR”) og lov nr. 502 af 18. maj 2018 om supplerende bestemmelser til Databeskyttelsesforordningen (”Databeskyttelsesloven”).

Dine personoplysninger behandles altid forsvarligt, sikkert og i overensstemmelse med lovgivningen, uanset om vi har modtaget oplysningerne fra dig eller tredjemand.

Denne politik beskriver, hvordan PlanBørnefonden opbevarer og behandler dine personoplysninger med det formål, at du skal føle dig tryg og sikker på, at vi beskytter dine personoplysninger.

Dataansvarlig

PlanBørnefonden er dataansvarlig for de af dine personoplysninger, som vi behandler om dig. Du er altid velkommen til at kontakte PlanBørnefonden, hvis du har spørgsmål eller kommentarer til behandlingen af dine personoplysninger:

PlanBørnefonden (CVR nr. 20356731)

Mimersgade 47, 4.

2200 København N

Telefon: 7022 1211

E-mail: persondata@planbornefonden.dk

Hvilke personoplysninger behandler vi om dig?

Sponsorater og bidrag:

Når du indgår en aftale om et enkeltstående bidrag og/eller sponsorat enten via vores hjemmeside eller samarbejdspartnere, behandler vi de følgende personoplysninger, som du har afgivet eller som stammer fra offentlige kilder, og vi modtager i den sammenhæng:

Dit navn

• Dit CPR-nummer, hvis du har samtykket til, at vi behandler dette

• Din adresse

• Dit telefonnummer og din e-mailadresse

• Dit bidrag

• Dine betalingsoplysninger, hvis du har samtykket til, at vi behandler disse

• Dit sponsornummer og oplysninger om dit sponsorbarn, herunder om dine eventuelle breve og gaver til dit sponsorbarn

Besøgsrejser:

Hvis du skal på besøgsrejse sammen med PlanBørnefonden, registrerer vi, hvornår du er på denne rejse, og vi kan i den forbindelse også behandle oplysninger, som vi har modtaget fra dig om din rejse samt dine eventuelle relevante forsikrings- og helbredsoplysninger.

Nyhedsbreve:

Hvis du tilmelder dig PlanBørnefondens nyhedsbrev, vil PlanBørnefonden registrere dit navn og din e-mailadresse. Vi opbevarer disse personoplysninger, indtil du framelder dig nyhedsbrevet. Ved udsendelse og interaktion med vores nyhedsbreve sker der indsamling af IP-adresse, info om det operative system samt info omkring åbninger og klik i nyhedsbrevet. Du kan altid afmelde dig ved at kontakte os på mail@planbornefonden.dk.

Konkurrencer og spil:

Hvis du deltager i en konkurrence eller et spil, der udbydes af PlanBørnefonden, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

Dit navn og dine kontaktoplysninger, som du har oplyst

Dit eventuelle tilskud, betaling eller køb foretaget i forbindelse med konkurrencen eller spillet

Din eventuelle gevinst

Følsomme oplysninger i forbindelse med enkeltstående bidrag:

Vi behandler ikke følsomme personoplysninger om dig i forbindelse med enkeltstående bidrag.

Følsomme oplysninger i forbindelse med sponsorater:

Vi kan i forbindelse med sponsorater i særlige tilfælde behandle følsomme personoplysninger om dig, men kun hvis du selv har oplyst disse. Det sker eksempelvis, hvis det er nødvendigt for administrationen af dit sponsorat eller du har inkluderet følsomme oplysninger i dine breve til dit sponsorbarn. Herudover kan vi, som nævnt ovenfor, i særlige tilfælde, og kun hvis du selv har oplyst disse, behandle dine relevante helbredsoplysninger i forbindelse med en besøgsrejse.

Følsomme oplysninger i forbindelse med Whistleblowerordningen:

Hvis du foretager en anmeldelse via PlanBørnefondens whistleblowerordning, kan de personoplysninger, du giver i den forbindelse, også blive behandlet. Det samme er tilfældet, hvis en anden person foretager en anmeldelse, der omhandler eller vedrører dig. I så fald gælder det de personoplysninger, som vedkommende oplyser i forbindelse med anmeldelsen.

Hvorfor og på hvilket grundlag behandler PlanBørnefonden dine personoplysninger?

Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, litra b og c for at kunne varetage dit bidrag og for at overholde PlanBørnefondens retslige forpligtigelser. Derudover kan vi behandle dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, litra f, hvis det er nødvendigt for, at vi kan forfølge en legitim interesse, og hvor vi vurderer, at dine rettigheder ikke overskrides. Du er velkommen til at bede om yderligere informationer om denne vurdering. Det er eksempelvis tilfældet, hvor PlanBørnefonden behandler personoplysninger i PlanBørnefondens whistleblowerordning, fordi det er nødvendigt for, at PlanBørnefonden kan forfølge sin legitime interesse i at sikre, at du og andre kan anmelde forhold i PlanBørnefonden, som anmelderen vurderer er ulovlige, uetiske eller kritisable.

Hvor du har samtykket til behandlingen af dine persondata, behandler vi disse i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, litra a.

I de særlige tilfælde, hvor vi behandler følsomme oplysninger om dig, vil det være fordi det er nødvendigt for administrationen af dit sponsorat i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, litra b, og yderligere hvis du har samtykket til denne behandling i overensstemmelse med GDPR art. 9, stk. 2, litra a, eller hvis det, for så vidt angår dine helbredsoplysninger, er hensigtsmæssigt i forbindelse med en besøgsrejse i overensstemmelse med GDPR art. 9, stk. 2, litra c. Det forventes ikke, men hvis dine følsomme personoplysninger behandles i PlanBørnefondens Whistleblowerordning, vil det ske i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, litra f for at PlanBørnefonden kan forfølge sin legitime interesse i Whistleblowerordningen og GDPR art. 9, stk. 2, litra f for, at eventuelle retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, og strafferetlige personoplysninger ville behandles i overensstemmelse med Databeskyttelseslovens § 8, stk. 3 for at varetage PlanBørnefondens berettigede interesse i whistleblowerordningen. Du kan læse mere om whistleblowerordningen og den orientering, som du vil modtage, hvis det skulle blive relevant her.

Hvem videregiver PlanBørnefonden mine personoplysninger til?

Hvis du har samtykket til det, videregiver vi (i) dit CPR-nummer til Skat med det formål, at du kan få relevante skattefradrag af dine betalinger og (ii) dine betalingsoplysninger til NETS til brug for oprettelsen af din betalingsservice-aftale.

PlanBørnefonden anvender databehandlere, der er nødvendige for administrationen af dit bidrag eller sponsorat samt den daglige drift af PlanBørnefonden, og som i forbindelse med deres levering af services til PlanBørnefonden også kan komme i besiddelse af dine personoplysninger. Det drejer sig eksempelvis om samarbejdspartnere, der assisterer PlanBørnefonden med at sikre, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede (datavask), konsulentfirmaer, der assisterer PlanBørnefonden med vores kampagner, Microsoft, der leverer vores software-løsninger og IT-konsulenter samt PWC, der administrerer vores whistleblowerordning. PlanBørnefonden har indgået databehandleraftaler med alle sådanne samarbejdspartnere, der, i overensstemmelse med GDPR, sikrer, at vores samarbejdspartnere behandler dine personoplysninger sikkert og i overensstemmelse med vores instrukser og lovgivningen.

For at administrere dit sponsorat og sikre, at du modtager information om og breve fra dit sponsorbarn, videregiver vi i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, litra b, også dit navn, sponsornummer og dit sponsorbarns nummer til Plan International, Ltd. (i England) og Plan International, Inc. (i USA). De informationer, som du selv inkluderer i dine breve til dit sponsorbarn, videregives også til Plan International, Inc. og det landekontor, hvor dit sponsorbarn bor. Plan International, Ltd. ejes af Plan International, Inc., som PlanBørnefonden er medlem af, og som forestår Plans projekter ude i verden. Vi har i denne forbindelse også indgået en skriftlig aftale med Plan International, Inc. der sikrer, at dine personoplysninger behandles sikkert, forsvarligt og i overensstemmelse med den gældende lovgivning, samt at de fornødne garantier for videregivelse af dine personoplysninger udenfor EU er stillet.

Hvis dit sponsorbarn støttes gennem Child Fund Alliance, videregives dine personoplysninger ikke til Plan International, Ltd. eller Plan International, Inc., men i stedet til den relevante Child Fund Alliance fond.

Markedsføring:

Medmindre du konkret har frabedt dig markedsføring, anvender vi dine personoplysninger til relevant markedsføring for PlanBørnefonden og – i krypteret form – dit navn, din e-mailadresse og dit telefonnummer til at skabe en såkaldt indirekte profil på Facebook, Instagram, Google og andre sociale medier og – markedsføringsplatforme. Denne markedsføring, automatiske afgørelse og/eller tilhørende profilering foretages i overensstemmelse med GDPR art. 6, stk. 1, litra f for at forfølge vores legitime interesse i at kunne kontakte eventuelle interesserede sponsorer, annoncere målrettet til brugerne af de sociale medier og – markedsføringsplatforme. De sociale medier og – markedsføringsplatforme kan ikke læse dine personoplysninger, da de er krypterede, og PlanBørnefonden modtager ikke oplysninger om dine aktiviteter på sådanne sociale medier eller – markedsføringsplatforme. I tilfælde hvor du på eget initiativ iværksætter en indsamling for PlanBørnefonden på eksempelvis Facebook, vil der også blive skabt en profil-id for dig, som vi vil modtage information om.

Hvor længe behandler PlanBørnefonden mine personoplysninger?

PlanBørnefonden behandler kun dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen, herunder for at administrere dit bidrag og sponsorat og vores tilhørende retslige forpligtelser.

Som udgangspunkt opbevarer vi dine personoplysninger i 5 år efter det regnskabsår, hvori vi har modtaget dit seneste bidrag. PlanBørnefondens samarbejdspartnere, herunder databehandlere, Plan International, Ltd., Plan International, Inc. og Child Fund Alliance er alle forpligtede til at slette dine personoplysninger i henhold til PlanBørnefondens instrukser og senest samtidig med PlanBørnefonden.

Hvis vores behandling er baseret på dit samtykke, er du altid berettiget til at trække dette tilbage, hvorefter vi straks vil ophøre med den behandling, der var baseret på dit samtykke.

De af dine personoplysninger, der er anvendt i automatiske afgørelser og profilering, som beskrevet under punkt 4, er som nævnt krypterede hos de sociale medier og – markedsføringsplatforme, men vi opdaterer løbende de informationer, som de modtager fra os, således at dine personoplysninger slettes herfra, når du enten beder specifikt om at blive undtaget herfra eller dit sponsorat til PlanBørnefonden ophører.

Personoplysninger, der behandles i PlanBørnefondens whistleblowerordning slettes, når de ikke længere vurderes at være nødvendige for behandlingen af en anmeldelse eller konsekvenserne heraf, og kan som hovedregel blive opbevaret i op til 10 år efter en sagsbehandling er afsluttet for at sikre dokumentation i tilfælde af en eventuel retsforfølgning eller tilhørende retskrav.

Hvordan opbevarer vi dine personoplysninger?

Dine personoplysninger behandles altid forsvarligt, sikkert og fortroligt hos PlanBørnefonden og vores samarbejdspartnere. Vi opbevarer dine personoplysninger på servere med høj sikkerhed, som er placeret i kontrollerede faciliteter.

PlanBørnefondens hjemmeside er SSL-krypteret, hvilket er den højst mulige sikkerhed på internettet. Vi kan, ligesom alle andre, desværre ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet herunder vores kontaktformular, da der altid er risiko for, at uberettigede tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes elektronisk, men vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres og opdateres løbende for at sikre, at dine personoplysninger fortsat håndteres forsvarligt og under hensyntagen til dine rettigheder.

Herudover har vi truffet en række øvrige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine personoplysninger, og alle PlanBørnefondens medarbejdere er instrueret i, hvilke regler og procedurer der gælder for behandlingen af dine personoplysninger.

Hvilke særlige rettigheder har du?

Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger PlanBørnefonden behandler om dig (hvilket anses for opfyldt med denne Persondatapolitik) samt ret til at få rettet de personoplysninger, der eventuelt ikke (længere) er korrekte eller til at bede os om at slette dine personoplysninger.

Hvis vores behandling er baseret på dit samtykke, er du altid berettiget til at trække dette tilbage ved at kontakte os på persondata@planbornefonden.dk, hvorefter vi straks vil ophøre med den behandling, der er baseret på dit samtykke.

Hvor vores behandlinger er baseret på GDPR art. 6, stk. 1, litra f (eksempelvis automatiske afgørelser og profilering), er du også berettiget til at bede om yderligere oplysninger om vores afvejning heraf og/eller at afvise at være til genstand for de automatiske afgørelser inklusive profilering til brug for markedsføring, i hvilket tilfælde vi straks vil sikre, at dine personoplysninger undtages fra disse processer.

Da vores øvrige behandling af dine personoplysninger som udgangspunkt er nødvendig for administrationen af sponsorat, kan din anmodning om, at vi ophører med at behandle dine personoplysninger indebære, at dit sponsorat må ophøre. Vi vil derfor tillade os at kontakte dig for at sikre, at det er dit ønske. Herudover kan der være personoplysninger og behandlinger, som vi er nødsaget til at fortsætte for at opfylde vores retslige forpligtelser.

Derudover har du ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger, som du selv har givet til os, og/eller til at bede os om at overføre dine personoplysninger til en anden dataansvarlig.

Spørgsmål

Hvis du har spørgsmål til eller er uenig i, hvordan vi behandler dine personoplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os enten telefonisk: 70 22 12 11 eller via e-mail: persondata@planbornefonden.dk. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar eller er uenig i vores behandling af dine persondata, er du også berettiget til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis kontaktoplysninger findes her: www.datatilsynet.dk.