Transparens

Tillid og gennemsigtighed er vigtigt for PlanBørnefonden. Vi har forpligtet os selv til at sikre, at alle oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter vores midler, er transparente og nøjagtige. Vores årsberetning og årsregnskab er tilgængelige på vores hjemmeside og indeholder information om, hvad vores indsamlede midler er gået til.

PlanBørnefonden er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, og vi følger til hver en tid ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer og anbefalinger vedrørende regnskabsaflæggelse. Vi tager eventuelle uregelmæssigheder i indsamlinger meget seriøst, og da vi ønsker at kommunikere sandfærdigt og troværdigt om alle indsamlinger og brug af indsamlede midler, vil eventuelle uregelmæssigheder altid offentliggøres på denne side for på bedst mulig måde at fremme åbenhed og gennemsigtighed om vores organisation.

I en artikel i avisen B.T den 19/9 fremgår det, at PlanBørnefonden har rod i regnskabet. Sagen handler om dansk udviklingsbistand i Mali fra 2019 til begyndelsen af 2021.

En undersøgelse bestilt af Plan International har vist, at der i nogle af projekterne har været rod i regnskaberne og mangel på dokumentation for udgifter. Det betyder helt konkret, at der ikke har været den nødvendige kapacitet til at overholde gældende regnskabsregler. Det gælder blandt andet at have tilstrækkelig og korrekt dokumentation for afholdte udgifter i projektet eller at bilagene simpelthen mangler. Det kan også være mangel på dokumentation for, at man har indhentet tilbud på en opgave og lignende. En stor del af perioden, hvor sagerne er foregået, er under COVID-pandemien, hvor store dele af Mali har været lukket ned, og det har derfor været sværere at yde den nødvendige support og kontrol med regnskabsførelse i felten, hvor projekterne gennemføres.

Beløbet, der mangler dokumentation for, omfatter tilfælde af transaktioner med delvis dokumentation eller tvivlsomme omkostninger, regnskabsrod som kategoriseres som svig. Af Plan Internationals samlede udgifter i Mali i den undersøgte periode var det ca. 4 % af midlerne, hvor der manglede dokumentation. Der blev ikke påvist tyveri eller bestikkelse, og derfor er sagen heller ikke blevet anmeldt til politiet.

Størstedelen af vores planlagte aktiviteter i det pågældende projekt er dog blevet gennemført som planlagt, og vi opnåede de ønskede resultater.

At arbejde i komplekse lande som Mali, der har oplevet mange års konflikt og ustabilitet, indebærer risici for alle organisationer, der arbejder der. Det ændrer på ingen måder PlanBørnefonden fortsatte engagement i at støtte børn og deres lokalsamfund i Mali. Aldrig har behovet været større. Vi arbejder hårdt på at sikre, at vores livsvigtige arbejde ikke bliver afbrudt, og hele tiden arbejde på processer der forebygger svig på trods af udfordrende omstændigheder.  

Vi har nultolerance over for alle former for svig og tager alle overtrædelser af vores politikker og procedurer ekstremt alvorligt. Så snart Plan International blev klar over, at der var uregelmæssigheder i regnskaberne, indledte vi en undersøgelse, der resulterede i flere tiltag, herunder opsigelse af kontrakter med partnere samt tiltag til forbedring af interne kontroller og tilsyn med vores arbejde med partnerorganisationer samt stort fokus på at styrke Mali-kontorets økonomistyringsprocesser og forebyggelse af svindel.

Vores globale organisation, Plan International Inc. refunderede beløbet som PlanBørnefonden derefter har refunderet til Danida. Plan Mali er stadig i gang med at inddrive de manglende midler og den manglende dokumentation, derfor forventer vi, at det samlede beløb bliver mindre. PlanBørnefonden har altid fuld transperans i sager som disse, og sagen blev derfor lagt på vores hjemmeside straks efter afslutning, ligesom Danida har publiceret de afsluttede rapporter på deres hjemmeside.

PlanBørnefonden har siden 2021 støttet 4 lokale burkinske partneres respons på humanitære behov i et langsigtet perspektiv.

Projektet, som er finansieret af Danida, finder sted i det nordlige og østlige Burkina Faso, hvor der er en løbende forværring af sikkerheden og hvortil tilsynsrejser er vanskelige, til dels umulige.

I marts 2023 modtog PlanBørnefonden rapporter fra Plan International’s Counter Fraud Unit (CFU), som viste forekomst af uregelmæssigheder hos alle 4 lokale implementerende partnere. Plan International’s landekontor i Burkina Faso har efterfølgende haft en konstruktiv dialog med hver enkelt af de 4 partnere om uregelmæssighederne.

I august 2023 blev det konfirmeret, at der ud af en samlet projektbevilling på DKK 39 mio. er uregelmæssigheder for DKK 2,5 mio. hos de fire lokale partnere på projektet. For DKK 1,9 mio. drejer det sig om omgåelse af regler for indkøb og for DKK 0,6 mio. drejer det sig om manglende dokumentation.

Yderligere dokumentation er modtaget og analyseres med henblik på at afklare den del af uregelmæssighederne som falder under kategorien manglende dokumentation. Det endelige resultat af analysen foreligger endnu ikke. 

Donor er blevet underrettet.

I 2019, blev en partner i Liberia, som PlanBørnefonden i perioden 2016-2018 samarbejdede med på det Danida-støttede projekt “Child and Youth Friendly Cities – advancing children’s and young people’s rights to the city”, mistænkt for uregelmæssigheder i forhold til brugen af midler. Plan International i Liberia har sidenhen overdraget sagen til politiet, som efter lang ventetid, i slutningen af 2021 bad om al dokumentation. Politiet har i løbet af 2022 gennemgået sagsakter og i 2023 aflagt besøg hos involverede forhandlere. Politiets rapport afventes stadig. Donor har været informeret om sagen siden 2019.

PlanBørnefonden har i perioden 2016-2019 med finansiering fra EC og Danida støttet 146 små græsrodsorganisationer i Egypten i at udføre social-økonomiske projekter. I den forbindelse er der fire græsrodsorganisationer, som ikke har gennemført deres aktiviteter som planlagt for i alt DKK 137.200. Plan International Egypten har engageret en advokat til at inddrive pengene. To organisationer har afregnet og tilbagebetalt hhv. DKK 50.400 og DKK 9.050. En tredje organisation eksisterer ikke længere og beløbet på DKK 57.000 kan ikke inddrives, hvilket betyder, at Plan Egypten med egne midler refunderer beløbet. Retssag mod den fjerde organisation fortsætter med henblik på tilbagebetaling af de resterende DKK 20.750. Donor er blevet underrettet løbende siden 2019.