Transparens

Tillid og gennemsigtighed er vigtigt for PlanBørnefonden. Vi har forpligtet os selv til at sikre, at alle oplysninger om, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter vores midler, er transparente og nøjagtige. Vores årsberetning og årsregnskab er tilgængelige på vores hjemmeside og indeholder information om, hvad vores indsamlede midler er gået til.

PlanBørnefonden er medlem af indsamlingsorganisationernes brancheorganisation, ISOBRO, og vi følger til hver en tid ISOBROs indsamlingsetiske retningslinjer og anbefalinger vedrørende regnskabsaflæggelse. Vi tager eventuelle uregelmæssigheder i indsamlinger meget seriøst, og da vi ønsker at kommunikere sandfærdigt og troværdigt om alle indsamlinger og brug af indsamlede midler, vil eventuelle uregelmæssigheder altid offentliggøres på denne side for på bedst mulig måde at fremme åbenhed og gennemsigtighed om vores organisation.

Der er konstateret uregelmæssigheder for DKK 70.000, heraf svig for DKK 51.000 hos en lokal samarbejdspartner i Burkina Faso på et projekt henvendt til unge om reproduktiv sundhed og rettigheder. Plan International Burkina Faso vil kræve beløbet kategoriseret som svig tilbagebetalt af den lokale partner. En ny samarbejdspartner er identificeret og afventer EU’s godkendelse. Projektet er finansieret af EU og Danida. Begge er underrettet om sagen.

Der er konstateret svig for DKK 51.000 hos en lokal samarbejdspartner i Zimbabwe på et projekt henvendt til unge i byområder. Partneren er suspenderet og Plan International Zimbabwe har indgået aftale med partneren om at tilbagebetale beløbet over 6 måneder. En ny partner er udvalgt til at forsætte projektaktiviteterne. Projektet er finansieret af Danida, som er underrettet om sagen.

Der er konstateret uregelmæssigheder for DKK 61.000, heraf svig DKK 56.000 hos en lokal samarbejdspartner i Guinea på et projekt henvendt til unge om reproduktiv sundhed og rettigheder. Partneren blev suspenderet og har siden tilbagebetalt beløbet kategoriseret som svig til projektet. En ny samarbejdspartner er identificeret og afventer EU’s godkendelse. Projektet er finansieret af EU og en irsk donor. Begge er underrettet om sagen.

Der er konstateret uregelmæssigheder for DKK 80.000 hos en lokal samarbejdspartner i Libanon på et projekt bestående af aktiviteter og undervisning for børn berørt af krisen i Syrien og som er flygtet til Libanon. Den involverede lokale partner i Libanon har sidenhen tilbagebetalt beløbet til projektet. Projektet er fortsat i en fase 2 med en ny samarbejdspartner. Projektet er finansieret af Danida, som er underrettet om sagen.

PlanBørnefonden har siden 2021 støttet 4 lokale burkinske partneres respons på humanitære behov i et langsigtet perspektiv i det nordlige og østlige Burkina Faso, hvor der er en løbende forværring af sikkerheden og hvortil tilsynsrejser er vanskelige, til dels umulige.  I marts 2023 modtog PlanBørnefonden rapporter fra Plan International’s Counter Fraud Unit (CFU), som viste forekomst af uregelmæssigheder hos alle 4 lokale implementerende partnere.

I august 2023 blev det konfirmeret, at der ud af en samlet projektbevilling på DKK 39 mio. er uregelmæssigheder for DKK 2,5 mio., heraf for størstedelens vedkommende svig, hos fire lokale partnere på projektet. I forbindelse med udarbejdelse af det endelige regnskab til slutrevision af projektet, blev beløbet korrigeret til DKK 2,3 mio, eftersom DKK 200.000 viste sig ikke at være blevet betalt med midler fra PlanBørnefonden og dermed donoren Danida. Plan International returnerer beløbet på DKK 2,3 mio. til Donor i forbindelse med projektets slutafregning i nær fremtid. Projektet er finansieret af Danida, som er blevet løbende underrettet om sagen.

I 2019, blev en partner i Liberia, som PlanBørnefonden i perioden 2016-2018 samarbejdede med på “Child and Youth Friendly Cities – advancing children’s and young people’s rights to the city”, mistænkt for uregelmæssigheder i forhold til brugen af DKK 0,9 mio af det samlede budget. Plan International i Liberia har sidenhen overdraget sagen til politiet, som efter lang ventetid, i slutningen af 2021 bad om al dokumentation. Politiet har i løbet af 2022 gennemgået sagsakter og i 2023 aflagt besøg hos involverede forhandlere. Politiets rapport er nu færdigskrevet, men afventer underskrift af politidirektøren inden den vil blive sendt til Liberia’s Justitsministerie med henblik på sidstnævntes stillingtagen til retsforfølgelse. Donoren, Danida, har været informeret om sagen siden 2019.

PlanBørnefonden har i perioden 2016-2019 med finansiering fra EC og Danida støttet 146 små græsrodsorganisationer i Egypten i at udføre social-økonomiske projekter. I den forbindelse er der fire græsrodsorganisationer, som ikke har gennemført deres aktiviteter som planlagt for i alt DKK 137.200. Plan International Egypten har engageret en advokat til at inddrive pengene. To organisationer har afregnet og tilbagebetalt hhv. DKK 50.400 og DKK 9.050. En tredje organisation eksisterer ikke længere og beløbet på DKK 57.000 kunne ikke inddrives, hvilket betyder, at Plan Egypten med egne midler har refunderet beløbet. Trods domstolenes stadfæstelse af krav om tilbagebetaling til Plan International Egypten, kunne de resterende DKK 20.750 ikke inddrives hos den fjerde organisation, som iflg. politiet ikke længere eksisterer. Donor er blevet underrettet løbende siden 2019.